• 01

  Ansat guruldy

  Islendik ýaşaýyş ýa-da täjirçilik meýdançasyny üýtgetmek üçin aňsat guruldy.Doly diwara ýa-da aýratynlyk hökmünde owadan ulanylýar.

 • 02

  Giň gerim

  Diwar örtügi, potolok, pol, gapy, mebel we ş.m. diwarlaryň ses siňdirilmegi we ses izolýasiýasy üçin amatlydyr.

 • 03

  Köp sanly görnüşler

  Ösen önümçilik, iş we dolandyryş tertibini kabul etmek, önümçilik we gaýtadan işlemek önümleri dürli görnüşlidir.

 • 04

  Sagdyn

  Bu önüm, öý bezegi üçin aňsat kesmek, bedene zyýany ýok.

artykmaçlygy

HoşgeldiňizMUMU

durnuklylygy we daşky gurşawy goramak

MUMU Design ses izolýasiýa panellerini we material bilen baglanyşykly önümleri öndürmekde ýöriteleşen bir kompaniýa. Öňdebaryjy akustiki paneli üpjün ediji hökmünde, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän ajaýyp ussatlygymyz we innowasiýa dizaýnlarymyz bilen buýsanň.

MUMU-da, müşderiniň kanagatlanmagyny kepillendirýän bökdençsiz we kynçylyksyz hyzmat hödürleýäris.Akustiki panellerimiziň dizaýnynda, önümçiliginde, gaýtadan işlenişinde, satuwynda we halkara söwdasynda baý tejribämiz bar, bu bolsa köp adamy, kärhanalary we guramalary üpjün edijidir.

köpräk oka

Gyzgyn önümler

 • W

  Usd ualyllyk Satuw

 • +

  Gözleg işgärleri

 • +

  Bütin dünýäde müşderiler

 • +

  Exurt eksporty

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 10+ ýyldan gowrak tejribe

  MUMU Design, bu pudakda 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän kompaniýa.Bu möhletde akustiki paneli ýasamak üçin zerur tejribe we tejribe topladyk.Biziň borjumyz, müşderilerimize ýürekleriniň isleglerini kanagatlandyrjak ajaýyp hyzmat we önümler bermekdir.

 • Zawodymyzyň önümçilik kuwwaty

  Iň ýokary hilli önümleri öndürmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman tehnologiýalaryna maýa goýduk.Şeýle hem, agaç işläp bejermek sungatynda ökde hünärmenler toparymyz bar we olar iň oňat önümleri öndürmäge bagyşlanýar.Productshli önümlerimiz tebigy gymmatlyklardan we daşky gurşawa jemgyýetçilik jogapkärçiligimizi görkezýän tebigy agaçdan ýasalýar.

 • Korporatiw medeniýet

  Işgärlerimiz üçin oňyn we höweslendiriji iş gurşawyny döretmek ajaýyp önüm öndürmekde möhümdir diýip hasaplaýarys.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin işgärlerimiziň gowy taýýarlykly we dogry hünärler bilen üpjün edilendigini kepillendirýäris.Mundan başga-da, her kimiň gadyryny we toparyň bir bölegini duýmagyny üpjün edip, innowasiýa, döredijilik we toparlaýyn işlemek medeniýetini höweslendirýäris.

 • ZawodymyzZawodymyz

  Zawodymyz

  Önümçilik kuwwaty

 • Müşderi hyzmatyMüşderi hyzmaty

  Müşderi hyzmaty

  Düşnüksiz we hasssyz hyzmat

 • MUMU dizaýnyMUMU dizaýny

  MUMU dizaýny

  Özboluşly dizaýny bar

Biziň blogymyz

 • Ertirlik nahary üçin ajaýyp pikir!

  Ses geçirmeýän diwar panelleri: Senagatda akustiki öndürijiligi ýokarlandyrmak

  terjimeçisi Afrikaans alban - şqipe arapça - العربية ermeni - Հայերէն Azerbaýjan - azərbaycanca bask - euskara Belarus - беларуская Bengali - বাংলা Bolgar - bъlgarсki Katalan - katalà Hytaý - 中文 (简体 中文)) .

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (82)

  Çuň karbonlaşdyrylan agaç bilen konserwatiw agaçlaryň arasyndaky tapawut

  1. Çuň karbonlaşdyrylan agaç, takmynan 200 dereje ýokary temperaturaly karbonizasiýa tehnologiýasy bilen bejerilýär.Onuň ýokumly maddalary ýok edilendigi sebäpli, poslama garşy we mör-möjeklere garşy has gowy funksiýalary bar.Sebäbi onuň suwy siňdirýän funksional topary gemiselluloza täzeden gurulýar ...

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (108)

  Gurluşyk üçin ýangyn saklaýjy kontrplak nädip saýlamaly?

  Ameangyn saklaýan kontrplak gurmagyň maddy aýratynlyklary gowy gurluş güýji we gowy durnuklylykdyr.Esasan bezeg panelleriniň poly we panel mebelleriniň arka tagtasy üçin ulanylýar.Şonuň üçin ýalyn saklaýjy kontrplak saýlamak gaty gowy ...

-Eke-täk hilli önümler

-Eke-täk hilli önümler

@ MUMU

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (1)

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (1)

  Arza

 • 9C35

  Arza

 • 7277

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (4)

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (5)

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (6)

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (7)

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (8)

  Arza

 • Içerki dizaýn akustiki paneli (9)

  Arza

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.